Cmentarze komunalne gminy Cedynia

Uchwała Nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 14 grudnia 2012 r.
 
w sprawie ustalania opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591             z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 ) w związku z art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.     o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687   z późn. zm. ) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje :  
§ 1. Ustanawia się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy   Cedynia, zgodnie z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.  
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Cedyni nr XXI/177/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.
§1. Ustala się następujące opłaty za korzystnie z cmentarzy komunalnych:
1) opłata za miejsce za okres 20 lat:
a) za miejsce na grób dziecięcy /do 6 lat/ 50,00 zł

b) za miejsce na grób pojedynczy(głębinowy, ziemny lub murowany) 200,00 zł

c) za miejsce na urnę w dole kopanym, ziemnym 200,00 zł


2) opłata za każde kolejne przedłużenie opłaty za miejsce na 20 lat :
a) za miejsce na grób dziecięcy /do 6 lat/ 50,00 zł

b) za miejsce na grób pojedynczy(głębinowy, ziemny lub murowany) 200,00 zł

c) za miejsce na urnę w dole kopanym, ziemnym 200,00 zł


3) opłata za utrzymanie czystości i pobór wody na cmentarzu za okres 20 lat.
a) za miejsce na grób dziecięcy /do 6 lat/ 25,00 zł

b) za miejsce na grób pojedynczy 100,00 zł

c) za miejsce na grób podwójny w poziomie 150,00 zł

d) za miejsce na urnę w dole kopanym, ziemnym 100,00 zł
4) jednorazowa opłata za dochowanie zmarłego w opłaconym grobie 100,00 zł
5) opłata za miejsce rezerwowane (bez pochówku) 300,00 zł
6) opłata jednorazowa za zezwolenie na wymurowanie grobu, grobowca 800,00 zł
7) opłata jednorazowa za zezwolenie na ustawienie nagrobka na grobie:
a) dziecięcym /do 6 lat/ 0,00 zł

b) pojedynczym 30,00 zł

c) podwójnym 60,00 zł
8) opłata za każdorazowy wjazd na cmentarze 25,00 zł
9) opłata za korzystanie z kaplicy przedpogrzebowej, stanowiącej własność gminy (od wystawienia zwłok) 50,00 zł


§2. Do powyższych opłat dolicza się obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.


§3. Opłata za wjazd na cmentarze nie dotyczy osób niepełnosprawnych, pojazdów uprzywilejowanych oraz wywozu odpadów z pojemników do gromadzenia odpadów jako usługi wykonywanej na zlecenie Gminy